9 راه حل ایمنی بیمار

9 راه حل ایمنی بیمار

 1.     توجه به داروهای با نام و تلفظ مشابه جهت جلوگیری از خطای دارویی

Look-alike, sound-alike medication names

2.     توجه به مشخصات فردی بیمار جهت جلوگیری از خطا

patient identification

3.     ارتباط موثر در زمان تحویل بیمار

communication during patient hand-overs

4.     انجام پروسیژر صحیح در محل صحیح بدن بیمار

performance of correct procedure at correct body site

5.     کنترل غلظت محلول های الکترولیت

control of concentrated electrolyte solutions

6.      اطمینان از صحت دارو درمانی در مراحل انتقالی ارایه خدمات

assuring medication accuracy at transitions in care

7.      اجتناب ازاتصالات نادرست سوند و لوله ها

avoiding catheter and tubing misconnections

8.     استفاده صرفا یکباره از وسایل تزریقات

single use of injection devices

 9.     بهبود بهداشت دست برای جلوگیری از عفونت مرتبط با مراقبت های سلامتی

improved hand hygiene to prevent health care-associated infection

نویسنده : پرستاران بهشتی در ساعت ۱٢:٢٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ دی ،۱۳٩٠
Comments نظرات ديگران      لینک دائم      افزودن به دلیشسچک لیست ارزیابی بخش اورژانس

فضای فیزیکی اورژانس

1-     آیا بخش اورژانس توسط علائم و تابلو های راهنما کاملا مشخص می باشد ؟

2-      آیا مسیر آمبولانس توسط اتومبیل پزشکان یا اتومبیل بیماران اشغال شده است ؟

3-     اگر تعداد مراجعین بیش از 50000 در ســـال باشد آیا سونو گرافی پرتابل موجود می باشد ؟

4-     آیا درب ورودی بیماران سرپایی از درب ورودی بیماران بد حال منفک می باشد ؟

5-  اگر تعداد مراجعین سالیانه به اورژانس کمتر از 15000 نفر است آیا ورودی های بیماران سرپائی و بد حال دردو طرف نبش ساختمان می باشد ؟

6-     آیا از درب ورودی فقط بیماران بد حال وارد می شوند و همراهان در اتاق انتظار می مانند ؟

7-     آیا درب اورژانس از درب اصلی بیمارستان و ورودی پرسنل مجزاست ؟

8-     آیا درب اورژانس تا نیمه فلزی است ؟

9-     آیا پذیرش و حسابداری اورژانس کنار هم قرار دارند ؟

10-آیا به ازاء هر 30 تا 40 هزار بیمار سالیانه به اورژانس یک نفر پرسنل تریاژ وجود دارد ؟

«با عنایت به اینکه در مراکز با مراجعه کمتر از 20-15 هزار نفر در سال نیاز به تریاژ نداریم »

11-آیا تعدا صندلی های سالن های انتظار 5/1 تا 2 برابر تعداد تخت های مورد نیاز بخش اورژانس است ؟

 

12-آیا در سالن انتظار بروشور هایی راجع به گردش کار در اورژانس و بیمارستان وجود دارد ؟

13-آیا مکانی از اتاق انتظار اورژانس برای بچه ها طراحی شده است ؟

14-آیا بوفه و آب سرد کن و تلفن همگانی و نماز خانه در سالن انتظار وجود دارد ؟

15-آیا تعداد  اتاق  معاینه پزشک به ازاء هر 30 هزار مراجعه کننده سالیانه یک  اتاق می باشد ؟

16-آیا تعداد اتاقهای CPRبه ازاء هر 15-20  هزار مراجعه کننده سالیانه به اورژانس  یک اتاق CPRاختصاص داده شده است ؟

17-آیا محل تحت نظر بیماران سر پایی از بیماران بد حال جدا می باشد و آیا اتاق ایزوله وجود دارد ؟

18-آیا در محل تحت نظر بیماران فقط 2-1 ساعت نگه داری می شوند ( تا زمان حاضر شدن اقدامات پارا کلینیک)

19-آیا در محل تحت نظر بیماران بد حال حدود 8-6 ساعت نگه داری می شوند ؟

20-آیا برای هر 4000 مراجعه کننده به بخش اورژانس یک برانکارد و برای هر 6000 بیمار مراجعه کننده به بخش اورژانس یک ویلچر وجود دارد ؟

21-اتاق گچگیری ،پانسمان ،تزریقات آیا موجود است ؟

22-آیا هیچ گونه جراحی در اتاق عمل اورژانس انجام می شود ؟

23- آیا اتاق استراحت پرسنل اورژانس جداگانه برای خانمها و آقایان وجود دارد ؟

 

24- آیا تعداد تخت های تحت نظر بیماران سرپایی و بد حال بر طبق فرمول زیر است ؟

ساعاتی که به طور متوسط برای بیماران سرپائی صرف می شود ×متوسط تعدادبیماران سرپائی در 24 ساعت      =      حد اقل تعداد  تخت های تحت نظر سرپایی

                                                                           24

ساعاتی که به طور متوسط برای بیماران بد حال صرف می شود ×متوسط تعداد بیماران بد حال در 24 ساعت            =    حداقل تعداد تخت ها ی تحت نظر بد حال

                                                                           24

25- چند درصد مراجعین جزء بیماران بد حال و تحت نظر و چند درصد سر پایی و تحت نظر هستند ؟

26-آیا بیمار جهت گرافی حد اکــثر ظرف مدت 10 دقیقه توسط پرستار و بیماربر حاضرمی گردد تا گرافی انجام  شود ؟

27-آیا گرافی حد اکثر ظرف مدت 20 دقیقه آماده می گردد ؟

28-آیا پزشکان آنکال جهت سونو گرافی درساعات  غیر اداری  حاضر می شوند ؟

29-آیا بخش رادیو گرافی ظرف مدت حد اکثر ده دقیــقه بیمـــــار را جهتctاسکن یا سونو گرافی حاضر می نماید  ؟

30-آیا بخش رادیو گرافی ظرف مدت 30 دقیقه جواب ctاسکن یا سونو گرافی را می دهد ؟

31-تعداد بیماران اورژانسی بخش اورژانس ........هزار نفر در سال می باشد و اگر بیش از 50000 نفر است ،آیا آزمایشگاه مستقل در بخش اورژانس وجود دارد ؟

32-آیا آزمایشگاه قادر است آزمایشهای فوری را حداکثر ظرف مدت یک ساعت انجام و گزارش نماید ؟

33-آیا آزمایشات بیو شیمی زیر درآن آزمایشگاه انجام می شود ( موارد اورژانسی ) 

بیوشیمی :

آمیلاز ،ABG،بیلی روبین (مستقیم و غیر مستقیم )،ایزو آنزیم های قلبی (MB-CRK- -تروپونین )الکترولیتها(MA،K،Ca،P)،گلوکز ،BUN،پروتئین CSF

هماتولوژی

-         شمارش و DIFFسلولها ( خون ،CSFو مایع مفصلی )

-        تستهای انعقادی

-        پلاکت

میکرو بیولوژی

رنگ آمیزی گرم ،اخذ نمونه جهت کشت

بانک خون

محصولات خونی مختلف و یخچال جهت نگه داری آنها

امکانات Typingوکراس مچ

سایر موارد

    کامل ادرار ،تستهای حاملگی ßHCCو گراویندکس ،آنالیز CSFو مایع مفصلی خون مخفی درمدفوع

34-آیا در موارد اورژانسی آزمایشات حد اکثرظرف نیم ساعت حاضر می شوند ؟

35-آیا در اتاق تر تیمنت ، ایستگاه پرستاری و در قسمت بیماران بد حال ، استوک داروئی وجود دارد ؟

36-آیا پذیرش و محل تشکیل پرونده تابلو مشخص دارند ؟

 

37-آیا سایر وسایل و موارد راهنمایی مراجعین به شرح زیر وجود دارد ؟

الف : پیام های آموزشی

ب : نوع خدمات تخصصی بخش اورژانس

ج : آخرین درجه ارزشیابی بیمارستان و بخش اورژانس

د : آدرس و تلفن تماس مرجع رسیدگی به شکایات مراجعین

38-آیا پزشکان ، پرسنل، اتیکت و یونیفرم مخصوص دارند ؟

39-آیا اسامی پزشکان مقیم یا آنکال در محل مناسب هر شیفت نصب شده است ؟

تجهیزات ، ملزومات و دارو های بخش اورژانس

40-آیا  در هر نوبت کاری تجهیزات و ملزومات بخش توسط مسئول مربــوطه مورد باز بینی قرار می گیرد ؟

41-آیا مسئول تجهیزات پزشکی بیمارستان هر دو ماه یکبار تجهیزات اورژانس را کنترل و فرم مربوطه را تکمیل می نماید ؟

42-آیا در صورت کمبود یا از کار افتادن تجهیزات ظرف 30 دقیقه تا یک ساعت از منابع داخل بیمارستان با همکاری سایر بخش هاتامین می گردد ؟

43-در صورت عدم وجود تجهیزات آیا ریاست بیمارستان مراتب را به مدیریت درمان اعلام می نماید تا در عرض 24 ساعت آن وسیله تهیه گردد ؟

44- آیا بخش اورژانس دارای دفتر تحویل موقت اموال و تجهیزات می باشد تا در هر نوبت مسئول مربوطه آنرا کنترل و امضاء نماید ؟

 

45-آیا هر وسیله پزشکی دارای شناسنامه تجهیزاتی از نظر نحوه عملکرد ، طرز نگهداری ،ضد عفونی  و کارت کنترل کیفی می باشد ؟

46-آیا مسئول تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی در موارد اضطراری همکاری لازم را دارد ؟

47- آیا لیست تجهیزات و اموال موجود در اورژانس در بخش نصب می باشد و در هر نوبت کاری تحویل موقت انجام می پذیرد ؟

48-آیا نسخه فارسی دستور العمل نحوه استفاده و کار برد دستگاههای موجود به صورت کتابچه مستقلی در دسترس کار کنان اورژانس قرار دارد ؟

49-آیا نظافت منظم و روزانه در هر نوبت کاری از دستگاهها انجام می شود و با پوشش مناسب محافظت می گردند ؟

50-آیا ترالی اورژانس بطور کامل در هر تحویل شیفت به مسئول بعدی تحویل می گردد ؟

51-آیا در اتاق معاینه  وسایل زیر وجود دارد ؟

تخت با پوشش مناسب                                چهار پایه کنار تخت

پاراوان                                                     اتوسکوپ با  ذخیره باطری کافی

چراغ قوه با ذخیره باطری کافی سینی معاینه ( آبس لانگ - درجه حرارت ،)چکش رفلکس

ژل- دستکش یکبار مصرف                گوشی و فشار سنج اطفال و بزرگسال

ترازو و متر فلزی                              اکسیژن مرکزی یا پرتابل

 

نگاتوسکوپ                                               پایه سرم سقفی یا سیار

محافظ و پد چشمی                                     سطل زباله درب دار

دستشویی با محلول ضد عفونی

52-آیا در اتاق CPRوسایل زیر موجود می باشد :

-        ترالی اورژانس

-        الکتروشوک سالم با پدالهای بزرگسال و اطفال با نوار اضافی به همراه ترالی حمل

-        EKGسالم و دستبند های اطفال و بزرگسال به همراه لید ،ژل ،نوار اضافی و ترالی حمل

-        تخت معاینه مستحکم

-        تخته شوک CPR

-        اکسیژن و ساکشن مرکزی یا پرتابل

-        مانیتور قلبی پرتابل سالم

 –قفسه دارو- سرم – گازواز لینه و سایر لوازم مصرفی

-        وسایل نمونه گیری گاز های خون شریانی با محفظه ظروف نمونه گیری

-        پایه سرم سیار یا ثابت

-        پاراوان

-        انواع ست های  ضروری ( کت دان ) ، چست تیوپ ، تراکئوستومی CVP،LP،لاواژ صفاقی

 

-ونتیلاتور

-        پالس اکسی متری

-        پمپ و سرنگ انفوزیون از هر کدام یک عدد

53-آیا در اتاق پانسمان وسایل زیر موجود می باشد :

- تخت معاینه با پوشش  مناسب                             -  سطل زباله درب دار

- انواع پگ پانسمان                                    -قفسه وسایل استریل

-ترالی پانسمان                                          - دستکش و ماسک یکبار مصرف

-رسیور                                                   - انواع دستکش استریل و گان

- ظرف پنبه و گاز استریل                            - چسب معمولی و ضد حساسیت

-قیچی پانسمان                                          - انواع تیغه بیستوری        

انواع محلولهای ضد عفونی مناسب                 - چراغ پایه دار

سرم شستشو

54-آیا در اتاق ایزوله وسایل زیر موجود می باشد ؟

- تخت معاینه با پوشش مناسب                              - انواع محلولهای  ضد عفونی

- دستگاه و گوشی فشار سنج ثابت                         -ظروف نمونه گیری

- درجه حرارت دهانی و رکتالی  با محفظه های سالم - دستکش استریل و یکبار مصرف

-   سینی معاینه                                         - قفسه جهت نگه داری وسایل

 

- اکسیژن و ساکشن مرکزی                         - پگ پانسمان         

- ماسک و گان  به حد کافی

55-آیا در انبار اورژانس تجهیزات و اقلام مصرفی زیر وجود دارد ؟

- انواع  کاتتر های مختلف                            انواع ژل و پماد و محلولهای ضد عفونی

انواع دستکش استریل                                 ماسک و  دستکش یکبار مصرف

انواع سرنگ و سرسوزن                              کلاه گان       

چراغ قوه کوچک و بزرگ                             البسه و ملحفه پتو به میزان کافی

لو کو پلاست و چسب ضد حساسیت             اپلیکاتور و آبسلانگ

انواع آتل                                                   انواع لامپ و باطری یدک

انواع سوند های نلاتون                                انواع آنژیوکت و و اسکالپ  وین

انواع سوند فولی با کیسه ادراری                   پد و محافظ چشمی

انواع ست سرم ، میکروست ، ست خون          لوازم و امکانات گچ گیری

انواع نخ بخیه                                   انواع لوله های چست تیوپ  و بطریهای استریل

کاتترکات داون                                           گردنبند های ثابت کننده به تعداد کافی

انواع باند و گاز و پد های  پانسمان                درجه حرارت دهانی و رکتال

گوشی و فشار سنج اطفال و بزرگسال    

مهار کننده های فیزیکی جهت محدود کردن بیماران پرخاشگر

56-آیا اتاق عمل سرپایی مجهز به تجهیزات زیر می باشد ؟

تخت عمل                                                  محلولهای ضد عفونی

چراغ سیالتیک سالم                                    صندلی چرخان

نگاتوسکوپ سالم                                       سینی معاینه

  اکسیژن و ساکشن سیار                                 محفظه نمونه گیری

چراغ اشعه ماوراء بنفش                              انواع چست تیوپ و بطری استریل

انواع آتل چوبی و فلزی            دستگاه و گوشی فشار سنج سالم ( اطفال و بزرگسال)

انواع لوله های آزمایش و نمونه گیری             انواع نخ بخیه

ترجیحاً الکتروکوتر                                     چراغ پایه دار

ترالی جهت قرار دادن  انواع ست های جراحی ظرف پنبه و گاز استریل

ترالی اورژانس                                           ست تراکئوستومی

توالی الکتروشوک                                       فشار ورید مرکزی (cvp)

قفسه داروو سرم                                       خونگیری سرپائی

لگن استیل پایه دار                                      لاواژصفاقی

قفسه ستها و وسایل استریل                         گان و کلاه و ماسک

ساعت دیواری  

57-آیا در اتاق عمل بعد از ترخیص هر بیمار ، ضد عفونی لازم طبق دستور العمل انجام می شود یا خیر ؟

58-آیا ترالی اوژانس از نظر داررو و تجهیزات کامل است ؟

59-آیاچیدمان  ترالی اورژانس به ترتیب زیر می باشد ؟

طبقه اول : دارو های اورژانسی

طبقه دوم : سرنگ، سر سوزن ، باند ، NGT  دستکش یکبار مصرف ، لوله آزمایش

طبقه سوم :آنژیوکت ،اسکالپ وین ، لوکوپلاست ، انواع سرم ها .

طبقه چهارم : لارنگوسکوپ ، لوله تراشه ، ایروی ، پنس ، سوندفولی ، گوشی و فشار سنج ، ست پانسمان ،  ژل ، قیچی و ظرف بتادین

60-آیا داروهای قفسه اورژانس طبق استاندارد الف : وزارت بهداشت ،درمان  ، آموزش پزشکی می باشد ؟

61-آیا دارو های مخدر در قفسه مخصوص با دفتر تحویل و تحول قرار دارد ؟

62-آیا دارو های چشمی و گوشی و اسپری سالبو تامول – قرص سایمتیدین – شربت آنتی اسید ، قرص پلازیل آنتی هیستامین ، استامینوفن کدئین و 3 نوع داروی ضد التهاب غیر استروئیدی و شربت اپیکاک وجود دارد ؟

تریاژ

63-آیا اورژانس بیش از 30 هزار نفر مراجعه کننده در سال دارد ؟

64-در صورت پاسخ مثبت به سوال اول آیا مسئول تریاژ وجود دارد ؟

 

65-آیا مسئول تریاژ3 سال سابقه کار بالینی که 2 سال مستمر در بخش اورژانس و یکسال آن در بخشهای مراقبت ویژه  باشدرا دارد ؟

66-آیا ترجیحاً دارای گواهی پایان  دوره آموزشی پرستار اورژانس و گذراندن دوره آموزشی پرستار تریاژ می باشد ؟

67-آیا فرم تریاژ تکمیل می گردد ؟

68-ایا اشیاء و وسایل قیمتی بعد از تنظیم صورت جلسه توسط مسئول مربوطه تحویل گرفته می شود ؟

69-آیا پس از CPRموفق پزشک اورژانس با متخصص مقیم یا آنکال تماس می گیرد ؟

70-آیا بیمار پس از CPRموفق توسط متخصصین ویزیت می شود ؟

71-آیا پزشک متخصص غیر مقیم ظرف مدت 40- 15 دقیقه از بیمار ویزیت می کند ؟

طرح انطباق

72-آیا رختکن پرسنل زن و مرد از هم جدا می باشد ؟

73-آیا محل و زمان غذا خوری و چای خوری زنان و مردان تفکیک می باشد ؟

کار کنان بخش اورژانس

74-آیا سرپرست مرکز اورژانس تخصصی در رشته های ( جراح عمومی – داخلی ، کودکان ، بیهوشی ) دارد؟

75-آیا سرپرست مرکز اورژانس پزشک عمومی می باشد ؟ 

76-آیا ریاست بخش اورژانس در وقت اداری در بخشهای تخصصی دیگر اقدام به فعالیت می نماید ؟

77-آیا قبل از بکار گیری پرسنل در بخش اورژانس آموزشهای توجیهی جهت افزایش مهارت اجراء می شود ؟

78-آیا تعداد نیروهای خدماتی در همه شیفت های کاری اورژانس کافی می باشد ؟

79-آیا مددکار اجتماعی ، پرسنل انتظامی و نگهبان وجود دارد ؟

80-آیا برای هر اتاق CPR بطور استاندارد دو پرستار وجود دارد ؟

81-آیا بر آورد نیروی انسانی مورد نیاز بخش اورژانس بر اساس روش نظام  گرا( 07/3 ) محاسبه می شود ؟

تعداد پرسنل =تعداد تخت ×07/3

82-آیا از تعداد  محاسبه شده فوق 60% به پرستاران تحصیل کرده  مابقی به گروههای بهیاری و کمک بهیاری تعلق دارد ؟

83-آیا یک نفر بیمار بر در هر شیفت جهت حمل  و نقل و انجام اقدامات بالینی بیماران وجود دارد ؟

84-آیا رئیس بخش اورژانس دوره آموزشی تکمیلی و تخصصی را گذرانده است ؟

85-آیا ریاست بخش اورژانس بازدید دوره ای ماهیانه و موردی از واحد های کلینیک ، پاراکلینیک ، و پشتیبانی اورژانس دارد ؟ 

86-آیا ریاست بخش اورژانس گزارش عملکرد و بررسی برآورد نیاز های آتی و سالیانه جهت ارائه به ریاست بیمارستان دارد ؟

87-آیا امتیازات تشویقی و تنبیهی توسط ریاست بخش اورژانس جهت پرسنل انجام می شود ؟

88-آیا به ازاء هر عملیات احیاء موفق اضافی دستمزد پرداخت می شود ؟

89-آیا دستور العمل داخلی ( پروتکل ) رسیدگی و درمان فوریتهای اطفال ،بالغین ، سالمندان تروما ، سوختگی ، بیماران روانی ، مجروحین و افراد بی سرپرست توسط ریاست اورژانس گرد آوری شده است ؟

90-آیا ریاست اورژانس با ظرفیتهای درمانی منطقه ،نظام ،ارجاع و  طرح سطح بندی خدمات آشنائی دارد ؟

91-آیا برنامه ریزی جهت حفظ آمادگی بخش اورژانس در بروز بحرانها و بلایای طبیعی وجود دارد ؟

92-آیا ریاست اورژانس در کمیته های  مرگ و میر و آموزش بیمارستان حضور دارند؟

93-آیا ریاست اورژانس در همایشهای علمی و تخصصی و باز آموزی شرکت می نماید ؟

94-آیا ریاست اورژانس به شکایات مراجعین بخش اورژانس رسیدگی می نماید ؟

 

 

95-آیا  پزشک اورژانس دوره های ACLS،PALS،BCLSرا گذرانده است ؟

PediatRic   life support

Basic         life   support

Advance    life  support

96-آیا پزشک متخصص مقیم در بیمارستان وجود دارد ؟

97-آیا پزشک متخصص مقیم در  عرض 10-5 دقیقه در صورت موارد اورژانسی بر بالین بیمار حاضر می شود ؟

98-آیا پزشک متخصص آنکال در عرض 40- 15 دقیقه بر اساس موقعیت جغرافیایی بیمارستان بر بالین بیمار اورژانسی حاضر می شود ؟

99-آیاسر پرستار اورژانس شرایط زیر را دارد ؟

-        دارای مدرک کار شناسی ارشد پرستاری

-        دارای سابقه پرستاری در بخشهای  مراقبت ویژه با گواهینامه آموزش پرستاری اورژانس

-   آیاسرپرستار اورژانس ماهیانه جلسات خاصی را با شرکت پرستاران نوبت های کاری برگزار می نماید تا در جهت حل مشکلات و بررسی و پیشنهادات اصلاحی اقدام لازم صورت پذیرد ؟

-        آیا گزارش مجموعه عملکرد درمانی بخش اورژانس بصوررت فصلی یا 6 ماهه تهیه  می شود ؟

-        آیا در غیاب سر پرستار اورژانس فردی به عنوان جانشین وجود دارد ؟

 

-آیا تهیه گزارش صبحگاهی عملکرد 24 ساعته اورژانس و ارائه به مترون توسط سر پرستار انجام می شود ؟

100-آیا پرستار مسئول شیفت خصوصیات زیر را دارا می باشد ؟

-        کار شناس ارشد یا کارشناس پرستاری ترجیحاً با مدارک و گواهینامه های پایان دوره آموزش پرستاری

-        آیا کد اورژانس توسط پرستار هر شیفت اعلام می شود ؟

-        آیا فعالیت و شرکت در سمینار های  علمی داخل و خارج بیمارستان دارد ؟

-   آیا تهیه و تدوین عملکرد نوبت کاری ، شرح کامل عملیات CPR، مشاوره ، اعزام ، ارجاع ،و .. توسط پرستار مسئول شیفت انجام می گیرد ؟

101-آیا پرستار اورژانس خصوصیات زیر را دارا می باشد ؟

-        آیا کارشناس پرستاری ترجیحاً  مدارک و گواهی نامه های پایان دوره آموزش پرستاری را دارد ؟

-        آیا در برنامه های آموزشی رسمی شرکت می نماید ؟

-        آیا  گزارش عملکرد بخش در پایان نوبت کاری موظف خود را تهیه می نماید ؟

102-آیا بهیاران اورژانس خصوصیات زیر را دارا می باشند ؟

-        آیا یک سال سابقه کار در بخشهای مراقبت ویژه داشته اند ؟

-        آیا گواهینامه پایان دوره آموزش عمومی اورژانس را  داشته اند ؟

 

103-خصوصیات منشی  بخش اورژانس

-        آیا مدرک دیپلم دارد ؟

-        آیا آشنائی با نحوه گرد آوری و تکمیل فرم های آماری عملکرد دارند ؟

-        آیا منشی بخش پاسخگوئی و پی گیری مشکلات بیماران ، همراهان را به عهده دارد؟

-        آیا منشی بخش مراقبت و نگهداری از اموال و تجهیزات اداری بخش را به عهده دارد؟

-   آیا منشی بخش پی گیری مکاتبات اداری را به عهده دارد ؟ و در ضمن گزارشات عملکرد ماهانه و فصلی و یکساله را نیز انجام می دهد ؟

-   آیا منشی بخش اطلاعات و آمار مربوط به مراجعین و بیماران بخش اورژانس را به واحد آمار ارائه می دهد ؟

-        آیا منشی بخش پی گیری درخواستهای داروئی و اقلام مصرفی را می نماید ؟

104-در خصوص تیم CPR آیا موارد زیر رعایت می شود ؟

-آیا برنامه نوبت کاری  گروه CPR  در تابلو اعلانات وجود دارد ؟

- آیا شماره تماس اضطراری از اعضاء تیم در تابلوی اعلانات بخش اورژانس وجود دارد ؟

- آیا ظرف مدت یک دقیقه بر بالین بیمار حاضر می شوند ؟

 

 

105-آیا راننده آمبولانس شرایط زیر را دارا می باشد ؟

-        آیا یک دوره یک ماهه کمکهای اولیه و اقدامات اساسی حفظ حیات گذرانده است ؟

-   آیا از چگونگی نقل و انتقال بیمارانی که دچار صدمات سر و گردن و ستون فقرات شده اند آشنا می باشد ؟

-        آیا آمبولانس روزانه از نظر فنی و آمادگی کامل بررسی می شود ؟

-        آیا نظافت آمبولانس و بهداشت آن رعایت می شود ؟

-   آیا وسایل داخل آمبولانس ( کپسول اکسیژن ، بامانو متر و ماسک ، کیف احیاء با تجهیزات کامل ، ساکشن و غیره تحت نظارت سوپر وایزر کشیک ) نظارت می شود؟

-        آیا شرح وظایف هر یک از پرسنل اورژانس در اختیار آنها قرار داده شده است ؟

-        آیا تعدا آمبولانس در بیمارستانهای 250 تختخوابی و بیشتر حداقل دو عدد می باشد ؟

-   آیا دوره های آموزشی مستمر در رابطه با نحوه نقل و انتقال بیماران و کمکهای اولیه جهت راننده های آمبولانس بر گزار می شود ؟

-   آیا دوره های باز آموزی مداوم در خصوص کمکهای اولیه ، نحوه صحیح حمل و نقل بیماران و طریقه مراقبت از بیمار در حین انتقال به مراکز درمانی دیگر جهت بیمار بران انجام می شود ؟

 

-آیا پس از هر بار اعزام بیمار ، شستشو وضد عفونی داخل آمبولانس انجام  می شود؟

-   آیا در هر شیفت کنترل دقیق آمبولانس از نظر وضعیت مکانیکی ، چرخها ، امکانات ایمنی توسط راننده آمبولانس درشیفت انجام می شود ؟

-   آیا حد اقل هفته ای یک بار تجهیزات پزشکی داروها و وسایل مصرفی موجود در آمبولانس توسط سوپر وایزر آموزشی کنترل می شود ؟

106-آیادر تهیه  آمار و پرونده های بیماران اورژانسی  موارد زیر رعایت می شود ؟

-   آیا در صورت نیاز به بستری بیمار اورژانسی در سایر بخشها پرونده (کارت ) اورژانس بیمار به پرونده بستری وی الصاق می گردد ؟

-        آیا پرونده های پزشکی بیماران عادی اورژانس از پرونده های مسأله دار جدا می گردد ؟

-    آیا پرونده های پزشکی بیماران عادی به مدت 3 سال پس از ترخیص بیمار از اورژانس نگه داری می گردد ؟

-        آیا پرونده های پزشکی بیماران مسأله دار اوژانس تا 15 سال نگهداری و سپس امحاء می گردد ؟

-        آیا آمار زیر در اورژانس جمع آوری می شود ؟

-   کل مراجعات ، زمان ارائه خدمات ،.زمان صرف شده در بخش اورژانس ، اطلاعات مربوطه به مرگ و میر روزانه و...

 

-        آیا واحد آمار مدارک پزشکی آمار مقایسه ای از فعالیت های بخش اورژانس تهیه و ارائه می دهد ؟

-        آیا فرم زمان سنجی گردش کار خدمات اورژانس تکمیل می گردد ؟

نویسنده : پرستاران بهشتی در ساعت ۱٢:۱٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ دی ،۱۳٩٠
Comments نظرات ديگران      لینک دائم      افزودن به دلیشس 

ای پرستار عزیز که همه می گویند

تو به یک شاخه گل می مانی

تو به یک تیر آهن بیشتر می مانی

تا به یک شاخه گل

این چه شاخی است که از شب تا صبح

سر پا تک نفره شیفت دهد

آن هم اندر بخشی که تمامی مریضانش نیز

پایشان بر لب گور ابدی می لغزد

و آن چه شاخی است که در بخش پر جراحی

که مرتب و سی و اندی بیمار

اندر آن بستری اند

با یکی شاخه گل مثل خودش

روز و شب جان بکند

وآن چه شاخی است که اندراورژانس

جای الفاظ قشنگی

ز قبیل چمن و بلبل و آواز هزار

حرف دور از ادب همراهان

هستی اش را به تمسخر گیرد

ای پرستار تو یکی شاخه گل

در ره طوفان حوادث هستی

گله از دست حوادث که نشاید کردن

باغبان اما چه ؟

یک نفر نیست که پرسر قربان

شاخه گلهای خود را دریابد

همگی پژمردند

همگی تشنه کارانه ویارانه مسئولینند

بیست و سی ساعت مازاد

اگر هم هر ماه  مرحمت فرمایی

سخت شرمنده اخلاق شما می گردیم

راستی سقف اضافه کاری آنقدر کوتاه است

که اگر برخیزم می خورد بر یر من

گویا این قانون آمده تا بخورد بر سر ما

ای پرستار یقینا تو به یک شاخه گل می مانی

و اگر نیک ببینیم به قول سعدی رحمه اله علیه

تو در میان گلها چون گل بی خاری

اما خبر نداری

ای پرستار کمی نیز ز کارتو شکایت دارم

من به آمپول دیازپام قسم خواهم خورد

پشت چشمان تو هر شب باز است

و سرم ها همه D/C شده است

قرص وآمپول ده ونیمه شب جمله با هم بدهی

از TPR چه بگویم که بسی دلگیرم

این علائم که حیاتی هم است

کنترل  می کنی از راه بعید 

 وقت ادمیت مریض

خنده را با فانوس در رخت باید جست

ای پرستار  پرستار نبایست که بد خو باشد

جان من این روشی نیست که نیکو باشد

نویسنده : پرستاران بهشتی در ساعت ۱٢:۱٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٦ دی ،۱۳٩٠
Comments نظرات ديگران      لینک دائم      افزودن به دلیشسدرباره حاکمیت بالینی

حاکمیت بالینی  Clinical Governance

 

تعالی خدمات بالینی در مفهوم کلی به معنای ارتقای کیفیت خدمات بالینی و افزایش پاسخگویی ارائه دهندگان و متولیان امر سلامت در قبال کیفیت خدمات ارائه شده به مردم است.

شعار و پیام سازمان جهانی بهداشت در 19 می 2003«سلامت پایه توسعه است»

تاریخچه

 • اولین جنبش ارتقاء کیفیت خدمات سلامت در سال 1948 در انگلستان با تاسیس نظام سلامت ملی  شروع شد.
 • در دهه 1970 تحلیل گران و نظریه پردازان با شناخت اهمیت درک ارتباط میان ساختارها، فرایندها و پیامدها به تعریف مفهوم و ارتباط اجزای کیفیت پرداختند.
 • از سال 1982، بتدریج مدیران پاسخگوی نتایج و برونداد خدمات شدند.
 • در سال 1983 گزارش گریفیث به عدم شفافیت در پاسخگویی در سطح محلی اشاره کرد که به کنار گذاشته شدن مدیریت درمان بر اساس توافق جمعی و انتصاب مدیر عمومی برای رهبری واحدهای مراقبت های سلامت انجامید. نقش کارکنان پزشکی درون گروههای درمانی مشخص گردید و این اقدام، عنصر پاسخگویی فردی برای خدمت ارایه شده را در نظام خدمات سلامت وارد نمود.
 • در اوایل دهه 1990، هنوز شواهد اندکی مبنی بر استفاده از فرصتها برای نهادینه ساختن مفهوم ارتقاء کیفیت در خدمات سلامت در سطح ساختاری، وجود داشت. در همین سال“ حاکمیت بالینی“ به عنوان لایحه ای ارائه می شود.
 • در سال 1999 سازمان ملی خدمات سلامت انگلستان تاسیس شد و مستقیماً به مساله کیفیت مراقبت سلامت پرداخت. دولت برای اولین بار مسوولیت قانونی امر کیفیت را عهده دار شد و نگرش حاکمیت فراگیر که پیش از این تنها در مورد امور مالی و بارکاری کاربرد داشت به عرصه ارایه کیفیت گسترش پیدا کرد. بدین ترتیب کیفیت به جای یک ضمیمه مطلوب به هدفی غالب تبدیل شد.

 

تعریف حاکمیت بالینی

آژانس تحقیقات و کیفیت سلامت در ایالت متحده

 • چارچوبی که سازمانهای ارائه دهنده خدمات سلامت را موظف به رعایت اصول تعالی خدمات بالینی نموده و از این طریق آنها را در مقابل حفظ و ارتقای کیفیت خدماتی که ارائه می دهند پاسخگو می گرداند.
 • حاکمیت بالینی را می توان به مشابه تغییر فرهنگی تمام نظام در نظر گرفت که سازمان را برای ارائه خدمات سلامت مستمر، پاسخگو، بیمار محور و با کیفیت تعینن شده، توانمند می سازد.
 • حاکمیت بالینی فرصتی است برای یافتن راههای به حرکت در آوردن افراد با وضعیت سستی و رخوت فعلی به سمت فرهنگی چالش انگیزتر که در آن، آموزش فعال، صحبت کردن به همراه شنیدن و گوش کردن، و پرسیدن با هدف یادگیری و توسعه، موج می زند.
 • حاکمیت بالینی فرصتی است برای تحت اختیار در آوردن ارزش گذاری مهارتها و استعدادهای کارکنان و در حقیقت مجالی برای درک ضرورت به حرکت درآوردن دانش از کتابخانه ها به دیگر نقاط است.
 • حاکمیت بالینی سیستمی برای ارتقاء استانداردهای عملکرد بالینی است.
 • برنامه حاکمیت بالینی باید براساس ارزیابی نیازها و دیدگاههای بیماران، الزامات قانونی، قابلیتهای کارکنان، نیازهای برآورده نشده آموزشی و مقایسه واقع بینانه عملکرد کنونی با بهترین استانداردهای طبابت استوار است.
 • احساس مالکیت و تعلق نسب به این برنامه از راس تا قاعده سازمان و در تک تک گروهها و افراد باید وجود داشته باشد و یا پدید آید.

 

مرکز تعالی خدمات بالینی استاندارد، وظایف زیر تعریف شده است:

 • تشکیل کمیته های“ پزشکی مبتنی بر شواهد ”به عنوان زیر بنای اصلی سایر فعالیتهای این مرکز(ممیزی بالینی، ارزیابی فن آوری سلامت، تدوین راهکار طبابت بالینی و ...)
 • ارزیابی و نقد علمی داروها، تجهیزات، درمانها و مداخلات موجود و جدید
 • تهیه و ارائه پیشنهادات و خبرنامه های علمی به ارائه دهندگان خدمات سلامت
 • تدوین راهکارهای بالینی  جدید و به روز رسانی راهکاری موجود
 • ارائه اطلاعات مناسب به بیماران
 • تهیه و ارائه استانداردهای ملی از طریق چارچوب حاکمیت بالینی

 

اجزای حاکمیت بالینی

 • ممیزی بالینی
 • مدیریت خطا و خطر در پزشکی
 • آموزش
 • اثر بخشی بالینی
 • تحقیق و توسعه
 • نقد آزادانه                                                                  
 • ممیزی بالینی
نویسنده : پرستاران بهشتی در ساعت ٩:۳٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۱ دی ،۱۳٩٠
Comments نظرات ديگران      لینک دائم      افزودن به دلیشساستفاده از اطلاعات برای حاکمیت خدمات بالینی

 

 طراحی چرخه صحیح اطلاعات در بیمارستان ، مهمترین ابزار تحقق حاکمیت خدمات بالینی است. اما تا کنون سیاستگذاران درمان و بیمارستانها تلاش چشمگیری برای راه اندازی سیستمهای اطلاعات بیمارستانی نموده اند ، آیا چنین سیستمهایی ، پاسخگوی اهداف و استقرارحا کمیت خدمات بالینی هستند؟ برای پاسخ به چنین سوالی توجه به این نکات  مفید است:  

حاکمیت خدمات بالینی ، محوریت بیمار و ایمنی اورا از خطرات احتمالی  بعنوان اولین محورها معرفی می نماید، اطلاعات مرتبط با این محور چیست و چگونه جمع آوری و ثبت میگردد:

•        تعریف و طبقه بندی مشخص از وقایع ناخواسته و خطاهای محتمل ، بویژه وقایع فاجعه آمیز

•        وجود فرآیند مستند شیوه ثبت ، گزارشدهی ،  بازخوانی وتحلیل خطا با تاکید بر بازه های زمان

•        وجود فرم گزارشدهی خطا و دسترسی به آن برای کلیه پرسنل بالینی و یا دسترسی آنلاین به آن

•        وجود فرم شکایات و ایده های بیماران و دسترسی به آن برای کلیه بیماران و یا دسترسی آنلاین

•        وجود فرمت طبقه بندی وقایع و خطاها و رویه کار با آن در کمیته ایمنی بیمار

•        وجود فرم اقدامات پس از وقوع وقایع ناخواسته و خطاهای پزشکی

•        شناسایی و استفاده از شاخصهای ایمنی بیمار در واحدها و فرمهای آماری

•        قابلیت استخراج اطلاعات ایمنی بیمار از داده های HIS  بیمارستان

•        وجود فرم رضایت سنجی از بیمار حین بستری و پس از آن که توسط خود بیمار یا از طریق پیگیری تکمیل میگردد.

•        وجود فرآیند تریاژ، تحلیل و اقدام پس از شکایات و بازخوانی نتایج رضایت سنجی بصورت 6 ماهه

•        وجود گزارشهای  شش ماهه ایمنی بیمار( شاخصهای ایمنی محل بستری، تجهیزات، اقدامات پزشکی)، رضایت سنجی بیماران، شکایات و ایده های بیمار، وقایع و خطاهای ناخواسته بیمارستانی ، وضعیت کنترل عفونت در بیمارستان

•        امکان دسترسی آنلاین یا کتبی بیماران برای انتقال تجربیات خود از سیر درمان بیماری و رخدادهای دوره بستریشان

حاکمیت خدمات بالینی اثربخشی بالینی و کیفیت خدمات را ضامن تامین منافع بیمار و کاهش هزینه های غیرضرور میداند ، چگونه می توان اطلاعات مرتبط با این محور را ثبت و نسق بخشید؟

•        گماردن افراد خبره برای طراحی و انجام فرآیند بازبینی فنی پرونده بیمار ( مثلا مقایسه با راهنمای بالینی  یا استخراج خطاهای احتمالی)

•        وجود فرم بازبینی فنی  و خلاصه برداری از پرونده بیمار

•        وجود پروتکل انجام پروژه های ممیزی

•        وجود فرم گزارشدهی فرآیندهای ممیزی

•        طراحی مرجع آنلاین یا دفتری به اشتراک گذاری نتایج ممیزی بالینی در سطح دانشگاه

•        وجود پروتکل راهنمای بومی سازی گایدلاینهای بالینی و تعیین استانداردهای تخصصی

•        فرم گزارش تصویب و تایید راهنمای بالینی در سطح بیمارستان و دانشگاه توسط کمیته های مسئول

•        وجود سنجه های اندازه گیری اثربخشی بالینی ده بیماری/پروسیجر شایع هر رشته تخصصی

•        اندازه گیری و انعکاس سنجه های اثربخشی و کیفیت بالین در جریان اطلاعات و داده های HIS

•        طراحی فرآیند مقایسه ای میزان اثربخشی فعالیتهای بالینی ده بیماری/پروسیجر شایع بین بیمارستانهای دانشگاه

•        گزارش سالیانه فعالیتهای ارتقاء کیفی و اثربخشی خدمات ، پروژه های ممیزی و بو می سازی گایدلاینهای بالینی توسط معاونت آموزشی بیمارستانها

•        برقراری امکان استفاده از اطلاعات بالینی پرونده الکترونیک بیمار برای پژوهش های دانشجویی و تخصصی در HIS

•        برقراری امکان استخراج داده های هزینه ای مورد نیاز محاسبه قیمت تمام شده خدمات در HIS

جهت تسهیل مطالعات هزینه اثربخشی خدمات

•      وجود چک لیست خود ارزیابی و ارزشیابی کیفیت خدمات بالینی و یا تعبیه آن در فرآیند درستی از اعتبار بخشی و نظارت بر درمان

•     بازبینی فرم گزارشدهی عملکرد کارکنان بالینی  و اعضای هیئت علمی بر اساس عملکرد مثبت مرتبط با حاکمیت خدمات بالینی و پیش بینی مشوقهای مالی و ارتقا آموزشی

حاکمیت خدمات بالینی ، مدیریت صحیح توانمندیهای نیروی انسانی حاذق و توسعه آنرا یک اصل سازمانی برای تحقق اهداف خود می شمرد ، چه ابزارهای اطلاعاتی برای این محور لازم است؟

•        بانک اطلاعات کارکنان و تعبیه آن در دل HIS با محدود سازی سطح دسترسی برای مدیریت

•        وجود فرم تفاهم نامه یا پیمان با کارکنان و متخصصین بالینی ، آموزشی با مفاد استوار بر حاکمیت خدمات بالینی

•        وجود فرم ارزشیابی عملکرد بالینی بر اساس تفاهم فوق و طراحی درستی از سنجه های تخصصی جهت عدالت در ارزیابی حرفه ای و بازخورد آن به مکانیزم پرداخت کارانه

•        وجود فرآیند بازخورد به خود افراد و طراحی فرمت رسمی و نرم افزاری آن 

 

نویسنده : پرستاران بهشتی در ساعت ٩:٢٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۱ دی ،۱۳٩٠
Comments نظرات ديگران      لینک دائم      افزودن به دلیشسگزارش نویسی در پرستاری

نظر به اهمیت گزارش پرستاری در فرآیند درمان بیماران و ارزش حقوقی و قضایی آن , نکات مهم در مورد نوشتن گزارش پرستاری جهت همکاران محترم یادآوری می گردد.امید است همکاران محترم پرستار و بهیار بیش از پیش در ثبت دقیق گزارش پرستاری دقت لازم را مبذول نمایند.

1-پس از ثبت هرگونه اطلاعات در گزارش پرستاری با زدن مهر نظام پرستاری یا مهر مخصوص بخش نام خانوادگی , سمت و امضا’‌ خود را وارد نمایید .

2-به منظور جلوگیری از اتلاف وقت, انتقال صحیح مطالب و سرعت بخشیدن به کارها گزارش را خوانا و مرتب بنویسید.

3-درشیفت  صبح گزارش خود را با خودکار آبی , عصر قرمز و شب مشکی ثبت نمایید .

4-جهت ثبت دقیق اوقات شبانه روز در گزارش ساعات را بطور کامل با استفاده از اعداد 1 تا 24 بنویسید . بعنوان مثال ساعت 1 بعداز ظهر را بصورت 00 : 13 و ساعت نه و ربع بامداد را بصورت 15 : 09 ثبت نمایید.

5-علائم حیاتی ساعت 6 صبح و ساعت 6 بعداز ظهر(00: 18 ) را علاوه بر ثبت در برگه کنترل علائم حیاتی پرونده در برگه چارت علائم حیاتی نیز رسم نمایید.

6-هرگونه علائم حیاتی ساعتی باید در برگه کنترل علائم حیاتی پرونده نوشته شده و نام فرد کنترل کننده در محل مربوطه بصورت واضح و خوانا ثبت شود .

7-چنانچه نام و مشخصات بیمار در بالای صفحه نوشته نشده قبل از نوشتن گزارش باید توسط فرد نویسنده گزارش بطور کامل تکمیل و ثبت شود .

8-در صورتیکه یک یا چند مورد از دستورات پزشک ینا به علتی اجرا نشده ضروری است دستورات اجرا نشده با ذکر علت آن در گزارش ثبت شود .

9-مسئولیت درج صحیح دستورات پزشک در کاردکس با پرستار مسئول شیفت است و باید در این زمینه دقت کافی برای جلوگیری از بروز اشتباهات بعمل آید .

10-کلیه اطلاعات ضروری در مورد دستورات دارویی باید ثبت شود ( این موارد شامل : نام دارو , دوز دارویی , راه تجویز دارو , تاریخ و زمان دادن دارو می باشد ) .

11-زدن علامت تیک روی ساعت تجویز دارو به منزله داده شدن دارو به بیمار و کشیدن دایره دور آن به معنی ندادن دارو به بیمار می باشد که در هر حالت باید نام دهنده دارو روی محل تیک یا دایره ثبت شود .

12-در صورت ندادن دارو به هر علت و کشیدن دایره دور ساعت تجویز باید علت آن در بالای ساعت تجویز دارو بطور مختصر ذکر شده ودر گزارش پرستاری نیز در مورد آن توضیح داده سود . (برخی از علل احتمالی عبارتند از : موجود نبودن دارو , پایین بودن فشار خون بیمار و…)

13-با توجه به تشخیص اصلی یا افتراقی بیمار علائمی را که می تواند در تشخیص قطعی بیماری , سیر بیماری و تصمیم گیری برای درمان کمک کننده باشد بخصوص در گزارش پذیرش بیمار حتما قید نمایید .

14-گزارش پذیرش بیمار باید بسیار کامل نوشته شده و شامل ساعت ورود بیمار , نحوه ورود(با پای خودش , با برانکار،توسط اورژانس 115، توسط همراهیان و ... ) , وضعیت هوشیاری بیمار , علائم حیاتی  هنگام ورود و سایر موارد مهم مشاهده شده میباشد

15-با توجه به داروهایی که بیمار مصرف می کند , عوارض جانبی آن را مد نظر قرار داده و در صورت بروز بلافاصله گزارش نمایید .

16-انواع آزمایشات پاراکلینیکی بیمار را درصورت انجام با ذکر ساعت و تاریخ گزارش نمایید .

17-دریافت پاسخ آزمایشات را گزارش نموده و در صورت وجود موارد غیر طبیعی آنها را بطور کامل با ذکر اقدامات انجام شده نظیر اطلاع به پزشک و درمان های مربوطه گزارش نمایید .

18-در صورتیکه بیمار از طریق داخل وریدی مایع دریافت می کند میزان مایع در یافتی در شیفت خود را محاسبه نموده و علاوه بر تنظیم سرم بیمار میزان مایع دریافتی وی را در گزارش قید نمایید .

19-در صورتیکه بیمار دستور کنترل میزان جذب و دفع مایعات(I&O  ) را دارد باید فرم کنترل جذب ودفع در پرونده گذاشته شده و میزان جذب و دفع در هر شیفت با ذکر نوع و روش دریافت مایعات همچنین مقدار و نوع هرگونه مواد دفعی بطور دقیق ثبت شود .

20-شبکار باید در پایان شیفت خود جمع 24 ساعته ( I&O ) را در برگه کنترل جذب و دفع و نیز در برگه چارت علائم حیاتی در ستون مربوطه ثبت نماید .

21-ضروریست پرستار پس از مشاهده موارد غیر طبیعی در بیمار و یا  انجام مراقبتهای خاص برای بیمار, در اسرع وقت گزارش نماید .

22-ضروری است کلیه موارد ثبت شده در گزارش پرستاری با ثبت دقیق ساعت مشاهده یا اجرای آن باشد .

23-گزارش عملیات احیا’ قلبی ریوی (  C.P.R ) بطور کامل و جامع با ذکر کلیه مراحل احیا’ باید در پرونده ثبت شود .

24-از ثبت روشها و مراقبتهای پرستاری و درمانی قبل از اجرای آنها اجتناب نمایید .

25-گزارش پرستاری باید در انتهای شیفت برای پرهیز از اشتباه و خط خوردگی نوشته شود .

26-از تصحیح عبارات اشتباه در گزارش بوسیله لاک و یا سیاه کردن و نیز پاک کردن آنها اکیدا اجتناب نمایید .

دستورالعمل تصحیح موارد اشتباه در گزارش پرستاری

الف- بر روی مورد اشتباه خط کشیده اما بنحوی که قابل خواندن باشد .

  ب- در قسمت بالای مورد اشتباه بنویسید : اشتباه است

27-گزارش پرستاری همانطور که در ابتدا ذکر شد ارزش حقوقی و قضایی دارد و بنا بر این هرگونه تحریف در آن پیگرد قانونی بدنبال خواهد داشت

مواردی که بعنوان تحریف در گزارش پرستاری محسوب می شود عبارتند از :

الف-اضافه نمودن مواردی به گزارش موجود بی آنکه تعیین شود که موارد مذکور بعدا اضافه گردیده است .

ب-ثبت اطلاعات نادرست در گزارش پرستاری

ج-حذف نکات مهم گزارش

د-ثبت تاریخ گزارش بنحوی که موید این مسئله باشد که گزارش در زمان قبلی ثبت شده است .

ذ-دوباره نویسی و تغییر گزارش

ر-تخریب یا مخدوش نمودن گزارشهای قبلی یا موجود

ز-اضافه نمودن مواردی به گزارشهای سایرین

28-در گزارش نویسی انحصارا" مواردی را که خود انجام داده یا مشاهده نموده یا بر اجرای آنها نظارت داشته اید ثبت نمایید .

29-در صورتیکه نیاز به نقل قول از سوی بیمار است عین گفته های بیمار را گزارش نمایید .

30-در صورتیکه بیماری شفاها مسئولین درمانی بیمارستان را تهدید به تعقیب مواردی می نماید دقیقا گزارش کنید.

31-از سوگیری در توصیف شخصیت بیمار با صفات نا خوشایند بپرهیزید.

32-از انتقاد سایرین در گزارشات پرستاری خودداری نمایید.

33-اطلاعاتی را که خودتان به پزشک معالج گزارش می نمایید(حضوری , تلفنی ) دقیقا ثبت کنید .

34-در بین و ابتدا و انتهای گزارش جای خالی باقی نگذارید.

35- در پایان گزارش از مهر نظام پرستاری یا مهر بخش استفاده کنید.

36- در خصوص مشاوره های پزشکی باید توجه شود که دستورات مشاوره فقط در صورتیکه توسط پزشک معالج یا پزشک مقیم در پرونده دستور اجرای آنها داده شده قابل انجام می باشد و نباید هیچگاه بطور مستقیم و بدون اطلاع پزشک معالج اجرا گردد

علیرضا نعیمیان

نویسنده : پرستاران بهشتی در ساعت ٩:٢٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۱ دی ،۱۳٩٠
Comments نظرات ديگران      لینک دائم      افزودن به دلیشس